برگزاری کارگاه آموزش آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان

برگزاری کارگاه آموزش آموزش گروهی مهارت های زندگی به کودکان

کارگاه آموزش گروهی مهارت های زندگی برای اولین بار در شهر کرج در کلینیک ذهن و شناخت آینده برگزار میگردد.این کارگاه که توسط خانم مهدیه رییسی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی طی 10 جلسه 1 ساعته برگزار میگردد. اهداف این کارگاه افزایش مهارت خود آگاهی، همدلی، ارتباط موثر،روابط بین فردی، تفکر خلاق،مهارت حل مساله،تصمیم گیری،مهارت مقابله با استرس و هیجانات شدید میباشد.شرکت در این کارگاه موجب می شود اوقات فراغت کودکانتان به بهترین نحو پر شود و بهترین فرصت برای ایجاد احساس نشاط و تقوین کودکان دلبندتان است.

جهت هماهنگی به شماره:  02634431369   تماس بگیرید.