آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

علائم بیش فعالی و نقص توجه در دبستان

تعداد بازدید: 906

علائم بیش فعالی و نقص توجه در دبستان

علائم قابل توجه اختلال نقص توجه در دوره دبستان

 • در شروع هر کاری Ú©Ù‡ نیاز به توجه Ùˆ تمرکز دارد مشکل دارد
 • در تمرکز مشکل دارد. چون به راحتی حواسش پرت Ù…ÛŒ شود Ùˆ به همین علت تکالیف مدرسه نیمه کاره باقی Ù…ÛŒ ماند
 • در امتحانات کتبي، سوالاتی را جا Ù…ÛŒ اندازد یا امتحان را ناتمام Ù…ÛŒ گذارد
 • در املا اشتباهاتی مانند Ú©Ù… Ùˆ زیاد گذاشتن نقطه، دندانه Ùˆ ... دارد
 • در محاسبه به علت مشکلات توجه؛ ممکن است نتیجه محاسبه را درست بدست آورد ولی اشتباه بنویسد 
 • در سازماندهي، نظم Ùˆ رعايت ترتیب مشکل دارد
 • وسط حرف Ù…ÛŒ پرد، سوال تمام نشده جواب Ù…ÛŒ دهد، بی موقع حرف Ù…ÛŒ زند
 • مدام در حال حرکت است. ممکن است در کلاس بی اجازه بلند شود، راه برود Ùˆ یا در حالی Ú©Ù‡ نشسته مدام به Ú†Ù¾ Ùˆ راست برگردد Ùˆ تمرکز اطرافیان را بهم بزند. 
 • در نشستن طولانی مدت سر تکلیف، بازی های فکری Ùˆ ... مشکل دارد
 • به کررات تکالیف، دفتر Ùˆ کتاب ها را جا Ù…ÛŒ گذارد Ùˆ لوازم التحریر را Ú¯Ù… Ù…ÛŒ کند.
 • به جای حل مسأله متفکرانه، تکانشي Ùˆ بی فکر عمل Ù…ÛŒ کند
 • 🔺بازی Ùˆ صحبت بقیه را بهم Ù…ÛŒ زند
 • 🔺بی توجه به حرف ها Ùˆ مباحث پيرامونش، حرف Ùˆ حرکت بی ربط Ù…ÛŒ گوید Ùˆ انجام Ù…ÛŒ دهد
 • 🔺ارزش وقت Ùˆ زمان را نمی داند Ùˆ مدیریت زمان ندارد
 • 🔺در تنظیم هیجان ناتوان است Ùˆ قشقرق راه انداختن های Ù¾ÛŒ در Ù¾ÛŒ دارد

دسته بندی ها : روانشناسی


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription