آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

مدیریت مشکلات رفتاری کودکان

تعداد بازدید: 972

مدیریت مشکلات رفتاری کودکان

درک و مدیریت مشکلات رفتاری

مدیریت رفتاری چیست؟

 • راهبردهای تغییر رفتاری Ú©Ù‡ شما از کودک Ù…ÛŒ بینید Ùˆ Ù…ÛŒ توانید آن را توصیف کنید.
 • مدیریت رفتار به شما Ù…ÛŒ آموزد Ú©Ù‡ چطور شرایط فعلی را به شرایط بهتر تغییر دهید.
 • روش های مناسب آموزش به کودک است. 
 • مدیریت رفتاری نشان Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ Ø±Ø§Ù‡Ø¨Ø±Ø¯ÛŒ کارایی دارد یا خیر قابل اندازه گیری Ùˆ تغییر است یا خیر.

اما ...

 • لزوما دوای همه‌ÛŒ دردها نیست. مدیریت رفتار نیاز به تعهد Ùˆ تغییر رویکرد های شما دارد.
 • یک دیدگاه نیست- مجموعه پاسخی به مشکلات خاص نیست. مهارت های مشاهده دقیق نیازمند رشد آگاهی در مورد چرایی Ùˆ چگونگی رفتارهای کودک است.

اصول نظریه رفتاری

 • نظریه های رفتاری معتقدند: رفتارها در نتیجه پیامدهایشان آموخته Ù…ÛŒ شوند (قانون پیامد).
 • پیامدهای مثبت شانس وقوع مجدد رفتار را افزایش Ù…ÛŒ دهد
 • پیامدهای منفی اگر درست اجرا شوند Ø´Ø§Ù†Ø³ وقوع مجدد رفتار را کاهش Ù…ÛŒ دهد

رفتارهای مشکل آفرین کدامند؟

رفتارهای مشل آفرین اغلب رفتارهای چالش برانگیزی هستند که نیاز به فهمیده شدن معنی آن دارند. پرخاشگری، آسیب به خود و حرکات کلیشه ای و دیگر رفتارهای در هم گسیخته می توانند کارکردهای ارتباطی مانند موارد زیر داشته باشند:

 • نشان دادن نیاز به Ú©Ù…Ú© یا توجه
 • دوری کردن از شرایط تنش زا یا فعالیت ها
 • بدست آوردن چیزهایی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواهد
 • اعتراض علیه وقایع Ùˆ فعالیت های ناخوشایند
 • یافتن محرک

اگر کارکرد رفتاربتواند منظور کودک را برآورده سازد، ممکن است رفتار نامناسب جایگزین رفتارهای مناسب شود.

به یاد داشته باشیم که والدین دلیل بد رفتاری های کودک نیستند اما در ماندگاری و تشدید مشکلات رفتاری نقش مهمی دارند.

به یاد داشته باشیم Ú©Ù‡ کودکان موجوداتی هوشمند Ùˆ بالفطره در تلاش برای حل مشکل هستند (متاسفانه Ø¨Ø±Ø®ÙˆØ±Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ سرکوبگرانه Ù…حیط این توانایی بالفطره کودکان از بین Ù…ÛŒ رود) Ú©Ù‡ برای رفع خواسته های خود ممکن است از رفتارهای ناپسند استفاده کنند.  

به یاد داشته باشیم Ú©Ù‡ هر چند والدین مخاطب تکنیک های مدیریت رفتار هستند، اما کودکان هم Ù…ÛŒ توانند در این فرایند سهیم باشند. 

بنابراین مدیریت رفتار به شناسایی، اندازه گیری، کاهش، حذف Ùˆ جایگزینی رفتارهای منفی Ù…ÛŒ‌پردازد.


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription