آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

درمان بیش فعالی

تعداد بازدید: 240

درمان بیش فعالی

دو گروه عمده درمان توصیه شده برای ADHD شامل رفتاردرمانی Ùˆ دارودرمانی است. برای كودكان مبتلا به ADHD كمتر از 6 سال، آكادمی اطفال آمریكا  آموزش والدین را در مدیریت رفتار به عنوان اولین خط درمان قبل از آزمایش دارو توصیه Ù…ÛŒ كند. در مورد کودکان 6 ساله Ùˆ بزرگتر، توصیه ها شامل دارو Ùˆ رفتار درمانی با هم است، آموزش والدین در مدیریت رفتار برای کودکان تا 12 سال Ùˆ سایر انواع رفتار درمانی Ùˆ آموزش برای نوجوانان در مدارس نیز Ù…ÛŒ‌توانند بخشی از درمان باشند. توصیه های آكادمی اطفال آمریكا همچنین شامل افزودن مداخله رفتاری در کلاس Ùˆ پشتیبانی از مدرسه است. دارو Ù…ÛŒ تواند به کودکان Ú©Ù…Ú© کند تا علائم ADHD خود را در زندگی روزمره خود کنترل کنند، Ùˆ به آنها Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند رفتارهایی را Ú©Ù‡ باعث مشکلات کودک Ùˆ خانواده، دوستان Ùˆ مدرسه Ù…ÛŒ‌شود را کنترل کنند. داروها Ù…ÛŒ توانند به طور متفاوتی روی کودکان تأثیر بگذارند Ùˆ Ù…ÛŒ‌توانند عوارضی مانند کاهش اشتها یا مشکلات خواب داشته باشند. ممکن است یک کودک به یک دارو خوب جواب دهد، اما به یک دارو دیگر جواب ندهد. ارائه دهندگان خدمات بهداشتی Ú©Ù‡ دارو تجویز Ù…ÛŒ‌کنند ممکن است نیاز به استفاده از داروها Ùˆ دوزهای مختلف داشته باشند. AAP توصیه Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ ارائه دهندگان خدمات بهداشتی دوز دارو را مشاهده Ùˆ تنظیم کنند تا تعادل مناسبی بین فواید Ùˆ عوارض جانبی پیدا کند. برای والدین مهم است Ú©Ù‡ با ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کودک خود در پیدا کردن دارویی Ú©Ù‡ برای کودک آنها مناسب است، تعامل کنند.


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription