آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

نقش اختلالات گفتار و زبان در اختلالات یادگیری

تعداد بازدید: 1247

نقش اختلالات گفتار و زبان در اختلالات یادگیری

با بررسی تاریخچه ناتوانی‌های یادگیری، مشخص Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ مشکلات زبان در این حوزه متداول است. نتایج پژوهشی نشان Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ شیوع مشکلات زبانی Ùˆ گفتاری Ùˆ شنیداری در بین کودکان با اختلالات یادگیری در مجموع 96.2% است. نتایج تفکیکی نشان داد 90.5% کودکان با اختلالات یادگیری نقص زبانی، 23.5% اختلالات تلفظ، 12% اختلالات صوت Ùˆ 1.2% هم مشکلات روانی گفتاری داشته اند. 

منبع

Gibbs, D. P., & Cooper, E. B. (1989). Prevalence of communication disorders in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities22(1), 60-63.


دسته بندی ها : روانشناسی


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription