آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

رژیم یکپارچگی حسی چیست؟

تعداد بازدید: 316

رژیم یکپارچگی حسی چیست؟

در یک نگاه

  • رژیم یکپارچگی Ø­Ø³ÛŒ درمانی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند به بچه ها با مشکلات پردازش حسی Ú©Ù…Ú© کند.

  •  Ø´Ø§Ù…Ù„ مجموعه ای از فعالیت های بدنی است Ú©Ù‡ متناسب با نیازهای حسی است.

  • یک کاردرمانگرخوب در کرج Ù…ÛŒ تواند یک رژیم حسی طراحی کند. 

 
 
رژیم  یکپارچگی حسی برنامه‌ای از فعالیت‌های بدنی است Ú©Ù‡ برای رفع نیازهای حسی کودک طراحی شده است. 
 Ù‡Ø¯Ù از این رژیم حسی این است Ú©Ù‡ بچه ها را در وضعیت "درست حسی" قرار دهیم.
 
 

 

معنی رژیم حسی چیست؟

 Ø¨Ø±Ø§ÛŒ بچه‌هایی Ú©Ù‡ تمایل به تحریک بیش از حد دارند، یک رژیم  Ø­Ø³ÛŒ شامل فعالیت‌هایی است Ú©Ù‡ به آنها Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ‌کند از حالت دریافت بیش از حد محرک، Ù¾Ø§ÛŒÛŒÙ† بیایند Ùˆ احساس آرامش کنند. Ø¨Ú†Ù‡‌هایی Ú©Ù‡ احساس کرختگی Ù…ÛŒ‌کنند ØŒ فعالیت‌هایی انجام Ù…ÛŒ‌دهند تا به آنها Ú©Ù…Ú© کند هوشیارتر شوند. 

 

داشتن ورودی حسی مناسب به بچه ها Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند در مدرسه توجه کنند، مهارت های جدید بیاموزند Ùˆ با بچه های دیگر معاشرت کنند. Ø§Ù…ا همه بچه ها نمی توانند تشخیص دهند Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ زمانی در وضعیت «Ø¯Ø±Ø³Øª حسی» نیستند. Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ منظم از یک رژیم  Ø­Ø³ÛŒ Ù…ÛŒ تواند به بچه ها در ایجاد این خودآگاهی Ú©Ù…Ú© کند.

 

معمولاً یک کاردرمانگردر کرج رژیم Ø­Ø³ÛŒ کودک را طراحی Ù…ÛŒ کند Ùˆ در طول جلسات درمانی از آن استفاده Ù…ÛŒ کند. Ù‡Ø± Ú†Ù‡ بچه ها بیشتر تمرین کنند، بهتر است. Ø¨Ù†Ø§Ø¨Ø±Ø§ÛŒÙ† والدین Ùˆ مراقبان باید ازاین رژیم حسی Ø¯Ø± خانه نیز استفاده کنند. Ù…علمان Ùˆ مربیان Ù‡Ù…چنین Ù…ÛŒ توانند برخی از فعالیت ها را در مدرسه Ùˆ مهد کودک انجام دهند.

 
 

 

یک رژیم  حسی چگونه است؟

 

 
یک رژیم  Ø­Ø³ÛŒ برای رفع نیازهای خاص کودک طراحی شده است. ÙØ¹Ø§Ù„یت های آن Ø¨Ù‡ مسائل Ùˆ مشکلات Ø­Ø³ÛŒ کودک بستگی دارد. Ø¨Ù‡ عنوان مثال، اگر کودکی تنبل است (کاردرمانگران این را Ø§Ù†Ú¯ÛŒØ®ØªÚ¯ÛŒ Ú©Ù… Ù…ÛŒ نامند )ØŒ یک رژیم غذایی حسی ممکن است شامل یک برنامه معمولی مانند این باشد:

 

  • انجام 20 جک جامپینگ

  • 20 بار پریدن روی توپ درمانی

  • Ù†Ú¯Ù‡ داشتن ژست یوگا  Ø¨Ù‡ مدت 10 ثانیه

 

در این طرح درمانی مشخص Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ چند بار باید این  ÙØ¹Ø§Ù„یت ها تکرار شود Ùˆ هر جلسه چقدر طول Ù…ÛŒ کشد. (اثرات Ù…ÛŒ تواند ساعت ها طول بکشد.) همچنین شامل چند بار انجام روتین در طول روز Ù…ÛŒ شود.

برنامه ها بسته به کودک متفاوت است. Ø³Ø§ÛŒØ± فعالیت های متداول عبارتند از: طناب زدن، غلت زدن چوب، بالا Ùˆ پایین پریدن Ùˆ هل دادن. ÛŒÚ© رژیم Ø­Ø³ÛŒ ممکن است شامل «ØªØ¬Ø§Ø±Ø¨» حسی نیز باشد. Ø§ÛŒÙ†Ù‡Ø§ مواردی مانند استفاده از فیجت یا جویدن غذاهای ترد در طول روز هستند.

 

دانلود Ù†Ù…ونه رژیم غذایی حسی Ùˆ کاربرگ .

 

راه های بیشتر برای کمک در خانه

 

 
رژیم  Ø­Ø³ÛŒ  ÛŒÚ©ÛŒ از راه های Ú©Ù…Ú© به کودکان در خانه است. Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø±ÛŒ از استراتژی های دیگر وجود دارد Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ توانید امتحان کنید. ÛŒÚ©ÛŒ از این ها  «ÙØ¹Ø§Ù„یت های سنگین کاری» است Ú©Ù‡ به بدن فشار Ù…ÛŒ آورند.

بسیاری از کارهای خانه شامل کارهای سنگین Ù…ÛŒ شود - مانند جارو کردن، گردگیری، جاروبرقی، Ùˆ بلند کردن Ùˆ حمل کیسه های مواد غذایی. Ú©Ø§Ø± سنگین Ù…ÛŒ‌تواند به بچه‌ها Ú©Ù…Ú© کند تا به وضعیت «Ø¯Ø±Ø³Øª تعدیل حسی» برسند.

 

درباره کارهای سنگین بیشتر Ø¨ÛŒØ§Ù…وزید Ùˆ Ø±Ø§Ù‡Ø¨Ø±Ø¯Ù‡Ø§ÛŒ دیگری را برای امتحان کردن در خانه Ú©Ø´Ù کنید .

 

 
 

چگونه در مدرسه کمک کنیم؟

 
 Ø¨Ø±Ø®ÛŒ از استراتژی ها را امتحان کنید تا ببینید Ú©Ù…Ú© کننده هستند ÛŒØ§ خیر. Ø¯Ø§Ø´ØªÙ† یک زیرپایی زیر میز یا استفاده از فیجت در طول کلاس ممکن است به دانش آموزان Ú©Ù…Ú© کند Ú©Ù‡ آرام Ùˆ متمرکز باشند.

 

مترجم: نازیلا ندایی طوسی 

کاردرمان حسی در کرج

درمان بیش فعالی در کرج

درمان اوتیسم در کرج

درمان اختلالات پردازش حسی در کرج

 

 
 

 

 

 
 

 


دسته بندی ها :


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription