کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری حافظه کاری یک سیستم شناختی با ظرفیت محدود است که وظیفه دارد موقتاً اطلاعات را برای پردازش در دسترس قرار دهد. حافظه کاری برای استدلال و راهنمایی در تصمیم‌گیری و رفتار مهم است. حافظه کاری در هر سنی کاربردهایی دارد که در صورت ضعف فرد درشاخص های [...]

کاربردها و شاخص‌های حافظه کاری