تست اضطراب با خواندن فهرست زیر از اضطراب داشتن یا نداشتن خود مطمئن شوید. برای هر جمله یک عدد در نظر بگیرید. اصلا (صفر) اندکی (1) تاحدودی(2) کاملا(3) احساس سستی و لرزش دارم احساس تنش دارم احساس بیقراری دارم با اینکه شب را خوب خوابیدم احساس خستگی میکنم یا زود خسته میشوم سردرد، کمر درد یا سوء [...]

چک لیست اضطراب