تست اضطراب با خواندن فهرست زیر از اضطراب داشتن یا نداشتن خود مطمئن شوید. برای هر جمله یک عدد در نظر بگیرید.                     اصلا (صفر) اندکی (1) تاحدودی(2) کاملا(3)   احساس سستی و لرزش دارم احساس تنش دارم احساس بیقراری دارم با اینکه شب را خوب خوابیدم احساس خستگی می­کنم یا زود خسته می­شوم سردرد، کمر درد یا سوء [...]

چک لیست اضطراب