تعريف فرزند پروري فرزندپروري فعاليتي هدفمند به منظور مراقبت كردن از فرزندان در جهت بقا و رشد آنها است. فرزندپروري از ريشه لاتين par ere مشتق شده است كه به معناي بارآوردن، رشد دادن، و پرورش دادنمي باشد. سابقاً در مورد محل آموزشبه كار گرفته مي شد، محلي كه در آن [...]

سبک های فرزند پروری و پیامدهای آن