آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription

آينده کلینیک


در آینده مادر آينده ما مدعي هستيم كه با تكيه بر جديدترين تكنيك هاي شناختي و توانبخشي و توانمند سازي كودك و با همكاري قويترين و مجرب ترين كادر توانبخشي و روانشناسي در استان البرز و با تكيه بر كار تيمي منسجم و هدفمند، تواناييهاي بالقوه و بالفعل كودك شما را در تمام زمينه هاي حركتي و ذهني و حسي به بالاترين حد اجرا برسانيم. در ديدگاه ما كودك ناتوان وجود ندارد؛ بلکه تفاوت در توانايي و ضعف در ابراز توانمندي هاست كه موجب تفاوت در عملكرد كودكان مي شود. ما وظيفه خودمان ميدانيم كه اين تفاوت ها را به كمترين حد ممكن برسانيم تا بتوانيم قدم بزرگي براي افزايش سطح عملكرد تمام كودكان برداريم. در اين مهم خواستار همكاري خانواده با تيم كلينيك هستيم و به همين دليل بر آنيم تا با افزايش آگاهي خانواده ها در جلسات مشاوره و كارگاه هاي آموزشي و ... خانواده را با خود همراه كنيم تا بالاترين نتايج را به دست بياوريم. ما معتقديم هر قدم كوچكي كه امروز در جهت افزايش توانايي كودكان برداريم و يا كوچكترين مهارتي كه به كودكان آموزش بدهيم، قدم بزرگي است در كسب استقلال و موفقيت و سلامت ذهن و روان آنان در آينده. به همين دليل با ارزيابي دقيق تمام جوانب ذهني، رواني و هيجاني و حركتي و حسي كودكان و با برنامه ريزي هدفمند سعي مي كنيم تا كودكانی خوشحال تر و توانمند تر در آينده به جامعه تحويل بدهيم. "دوره كودكي دوره كوتاهي است كه بايد بذر موفقيت در آينده را در آن بكاريم" موفقیت تحقق شعار "عقل سالم در بدن سالم" است و ما در آینده با اعتقاد به اين شعار ميكوشيم كه توانايي هاي روانی، شناختی، جسمي و حسي كودكان را هر چه بيشتر تقويت كنيم تا آنها بتوانند با ذهن سالم تر و پوياتري به آینده قدم بگذارند.


آموزشگاه زبان اندیشه پارسیان London flower delivery Holland park flower shop Chelsea flower delivery London flower subscription