image

بهناز رستمی

  • فارغ التحصيل دورہ ی کارشناسی در رشته آسيب شناسي گفتار و زبان از دانشگاہ علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۳
  • دارای مدرک نوروسایکولوژی از دانشگاه مك گیل 2017 june
  • دارای مدرک ABA براي درمان اتيسم ،دانشگاہ علوم پزشکی تھران
  • داراي مدرك رفتاردرماني كودكان با نيازهاي ويژہ, دانشگاہ علوم پزشکی
  • دارای مدرک tdcs از دانشگاہ علوم پزشکی تھران
  • دارای مدرک  تحليل و اجرا  QEEG از دانشگاہ علوم پزشکی تھران
  • دارای مدرک TA, و شیوہ ھای موثر در ايجاد و حفظ ارتباط موثر درماني از دانشگاہ اکسفورد بروكس 2019July
  • دارای مدرک توانبخشي حافظه، توجه ، عملكرد هاي اجرايي و توانبخشي شناختي در لکنت، طيف اتيسم ، بيش فعالي ، اختلالات خواندن و نوشتن و اختلالات ويژہ ی زبانی
  • دارای مدرک بازی درمانی در اختلالات بيش فعالي و طيف اتيسم از دانشگاہ علوم پزشکی تھران
  • داراي بیش از دہ سال تجربه ي باليني  در مراكز درماني ، بيمارستان ها ، مدارس و كلينيك هاي خصوصي تهران و كرج
  • برگزار کنندہ ی کارگاھھای ویژہ والدین در ارتباط با اختلالات رشدي گفتار و زبان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰