زهرا امین آبادی

زهرا امین آبادی

 

  • دارای مدرک دکترا روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • دارای مدرک کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
  • دارای مدرک کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • عضویت در کار گروه طراحی و تدوین ابزارهای غربالگری و تشخیصی مشکلات ویژه یادگیری؛ ویژه معلمان و متخصصان. سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. 1401- 1402.
  • عضویت در کار گروه طراحی و تدوین ابزارهای غربالگری و تشخیصی دانش‌آموزان دیرآموز؛ ویژه معلمان و متخصصان. سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. 1402.
  • داور علمی مجله روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی از 1395 تا کنون (110 مقاله).
  • داور علمی مجله کودکان استثنایی سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی از 1397 تا کنون (50 مقاله)