فهیمه نجاتی

فهیمه نجاتی

 

    •  کارشناس روانشناسی عمومی
    • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
    • با هفده سال سابقه کار در زمینه اختلال یاد گیری ، رفتار درمانی ، آموزش کودکان اوتیستیک با روشABA و PECS
    • شرکت در کارگاه های اختلال یادگیری – فرزند پروری – تست هوش وکسلر