نقش اختلالات گفتار و زبان در اختلالات یادگیری

با بررسی تاریخچه ناتوانی‌های یادگیری، مشخص می‌شود که مشکلات زبان در این حوزه متداول است. نتایج پژوهشی نشان می دهد که شیوع مشکلات زبانی و گفتاری و شنیداری در بین کودکان با اختلالات یادگیری در مجموع 96.2% است. نتایج تفکیکی نشان داد 90.5% کودکان با اختلالات یادگیری نقص زبانی، 23.5% اختلالات تلفظ، 12% اختلالات صوت و 1.2% هم مشکلات روانی گفتاری داشته اند.


منبع : Gibbs, D. P., & Cooper, E. B. (1989). Prevalence of communication disorders in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities22(1), 60-63.